Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu 2013

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu 2013

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou elektřiny a plynu 2013

Zpráva Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, je zpracovaná na základě požadavku § 20a, odst. 4, písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění.

Jejím cílem uvedené zprávy je stanovení možných rozvojových cest české elektroenergetiky a plynárenství a vyhodnocení jejich rizik. Podrobně zpracovaná studie slouží jako podkladový materiál pro decizní sféru a poskytuje odpovědi na níže uvedené koncepční otázky.

Jakým směrem se bude rozvíjet zdrojová základna elektrizační soustavy (ES) ČR?

Odstavování stávajících výroben a realizace nových zdrojů, dostupnost paliv, potřeba akumulace, …

 

Jak se bude vyvíjet poptávka po elektřině a plynu v ČR?

Predikce spotřeby elektřiny a plynu zohledňující aktuální prediktory, rozvoj alternativních paliv v dopravě, analýza úspor, …

 

Jaký je očekávaný vývoj na trhu s elektřinou a plynem?

Vlivy evropského trhu s elektřinou, predikce cen, potřeba investic, diverzifikace zásobování zemním plynem, …

 

Kolik elektřiny a plynu bude nutno importovat do ČR?

Saldo elektřiny v ČR, tuzemská těžba zemního plynu a možnosti dovozu, …

 

Jak se bude rozvíjet přenosová a distribuční soustava ES ČR a plynárenská soustava?

Požadavky na připojení nových zdrojů, toky na mezistátních profilech, dostatečnost zásobníků plynu, …

 

Rozvoj elektrizační soustavy (ES) i plynárenství je ve studii Dlouhodobá rovnováha zpracováván variantně. Každá varianta je definována specifickým vývojem faktorů (politika EU, ceny energetických komodit, demografický vývoj…), které mají na odvětví energetiky zásadní dopad. Varianty možného vývoje jsou podrobně analyzovány dle aspektů provozovatelnosti, spolehlivosti, investiční náročnosti, zajištění paliv a environmentálního dopadu. Závěrem jsou varianty porovnány v řadě relevantních ukazatelů. Aktuální studie pracovala s daty ze září 2013 a byla vydána v prosinci 2013.

 

Převzato z: https://www.ote-cr.cz/

Celou zprávu si můžete stahnout ZDE