Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v České republice

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v České republice

Podle požadavků směrnice 2004/8/ES byla zpracována analýza potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice a následně zprávy o pokroku v této oblasti.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET nebo také kogenerace) je efektivní způsob využití tepla vznikajícího v parních elektrárnách, resp. v teplárnách. Horká voda či pára je dodávána do soustavy centrálního zásobování teplem nebo je využita ve výrobních procesech mateřského podniku. Jako vysokoúčinná je pak označována taková výroba, při níž je dosaženo úpory primární energie ve výši alespoň 10 %.

Směrnice EP a Rady 2004/8/ES o podpoře KVET na základě poptávky po užitném teple na vnitřním trhu s energií byla přijata za účelem zvýšení energetické účinnosti a zvýšení bezpečnosti zásobování energií v zemích EU. Podle článku 6 této směrnice je vyžadováno, aby členské státy vypracovaly analýzu vnitrostátního potenciálu pro uplatnění vysokoúčinné KVET včetně mikrokogenerace. Dále musejí členské státy vyhodnotit pokrok při zvyšování podílu vysokoúčinné KVET, a to poprvé nejpozději do 21. února 2007 a poté každé čtyři roky.

Analýza potenciálu KVET v ČR byla zpracována na základě studie z roku 2004. Tato analýza odpovídá kritériím uvedeným v příloze IV směrnice, tudíž uvádí:

  • vhodné typy paliv včetně zvýšeného využívání OZE
  • vhodné typy technologií KVET
  • možnosti modernizace stávajících kapacit a výstavby nových kapacit
  • vhodné metodiky hodnocení efektivity výstavby a provozu
  • vnitrostátní závazky se vztahem k ekologii
  • potenciál KVET k časovým horizontům let 2010, 2015 a 2020

Počínaje 5. červnem 2014 byla směrnice 2004/8/ES nahrazena směrnicí EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která mj. stanovuje, aby na elektřinu vyrobenou při vysokoúčinné KVET byly vydávány záruky původu. Dále je vyžadováno komplexní posouzení potenciálu vysokoúčinné KVET do 31. prosince 2015 a následně každých pět let. Členské státy mají rovněž povinnost každoročně zasílat Evropské komisi statistické údaje.

V České republice aktuálně upravuje problematiku vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, která nahradila vyhlášky 439/2005 a 344/2009 Sb.

Více o analýze kombinované výroby elektřiny a tepla KVET  ZDE