Informace o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013

Informace o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2013

Na základě strategického dokumentu "Poslání MPO při dozoru nad komoditním trhem v ČR" se zveřejňuje tato infomace, která byla schválena poradou vedení Ministerstva průmyslu a obchodu dne 3. 7. 2014.

Ministerstvo průmyslu a obchodu i v roce 2013 pokračovalo při výkonu státního dozoru ve shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací v oblasti komoditních burz, které v tomto období sloužily zejména k adaptaci interních normativních instrukcí státní správy ve vztahu k platnému právnímu rámci problematiky veřejných zakázek.

Tyto aktivity byly směrovány k oblasti fungování a využívání elektronických tržišť veřejné správy ve vazbě na příslušná usnesení vlády, kterými byla založena či rozšířena povinnost využívání elektronických tržišť pro podřízené orgány a organizace ústředních orgánů státní správy pro nákup komodit ze "Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště". Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit (viz příloha usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, v platném znění) tak na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu výslovně v Čl. III odst. 1 uvádějí, že zadavatelé nejsou povinni použít e-tržiště pro zadávání veřejných zakázek v případech, kdy předmětem veřejné zakázky je komodita uvedená v tomto Seznamu, pokud se jedná o zakázky na dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách.

Tato skutečnost totiž vyplývá z dikce § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, proto nákupy prostřednictvím komoditních burz vzniklých dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, mohou u zadavatelů veřejných zakázek nahrazovat obvyklé postupy podle zákona o veřejných zakázkách. Dodavatelé - účastníci obchodování - jsou povinni osobám zadavatelů - účastníkům obchodování - poskytnout plnění za nejlepší možné ceny na trhu v daném čase přímo a s tím, že burza je pouze zprostředkovatelem této služby a nevstupuje do smluvního vztahu mezi dodavatelem a zadavatelem. Obchodování na komoditních burzách zejména v burzovním elektronickém systému je rychlé, výsledný obchod je nezpochybnitelný, odpadají při něm zdlouhavé formalizované procedury zpracování zadávací dokumentace, řešení kvalifikace dodavatelů, zajištění procesů spojených s hodnocením nabídek, a to ať už obálkovou metodou, nebo elektronickou aukcí, a následně s uzavíráním smluv, a proto mohou být transakční náklady relativně nízké.

Tím bylo dosaženo dosud opomíjeného adekvátního vyjádření působnosti a postavení komoditních burz v této oblasti a zejména dostatečně akcentované edukační informace pro dotčené subjekty.

Změna usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, provedená usnesením vlády 2013 ze dne 18. prosince 2013 č. 981 (tj. rozšíření povinnosti pro podřízené orgány a organizace ústředních orgánů státní správy využívat e-tržiště pro nákup komodit ze Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště z 50 % na 100 %) je chápána jako jeden ze specifických nástrojů, kterými Ministerstvo pro místní rozvoj plní jeden z cílů vládní strategie boje proti korupci, avšak ve shora uvedených souvislostech je nutné akceptovat skutečnost, že se reálně nebude jednat o 100% celkových finančních prostředků vynakládaných subjekty veřejné správy na nákup komodit uvedených v "Seznamu", neboť část nákupů komodit těchto subjektů může být v souladu se shora citovanými "Pravidly", resp. s platnou dikcí zákona o veřejných zakázkách realizována prostřednictvím komoditních burz.

K 31. prosinci 2012 na komoditním trhu v ČR působilo 10 komoditních burz, z toho 6 subjektů, kterým státní povolení vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a 4 subjekty, kterým státní povolení vydalo Ministerstvo zemědělství. V průběhu roku 2013 došlo k výmazu zrušené IPB Komoditní burzy z obchodního rejstříku (k 1. únoru 2013) a Komoditní burza PROFIT vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí o odnětí státního povolení k provozování burzy (obě burzy v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu). V důsledku usnesení soudu o přiznání odkladného účinku žalobě Komoditní burzy PROFIT proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly pozastaveny účinky pravomocného rozhodnutí o odnětí státního povolení k provozování této burzy (§ 73 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů). Do doby pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě se právní stav vrací do doby před nabytím právní moci rozhodnutí a účinky, které toto rozhodnutí vyvolávalo, jsou suspendovány. Za této situace došlo k obnovení činnosti burzy, která tak musí plnit všechny zákonem stanovené povinnosti týkající se této činnosti a nadále podléhá státnímu dozoru. K datu 31. prosince 2013 se tedy počet komoditních burz působících na komoditním trhu v ČR snížil na devět.

V průběhu roku 2013 probíhala aktivní spolupráce burzovních komisařů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství pro realizaci rovného přístupu k dozorovaným subjektům a pro zajištění obdobného řešení skutkově shodných nebo podobných případů se burzovní komisaři vzájemně informovali o svých stanoviscích a úkonech, případně probíhala verifikace použitých postupů. Dále pokračovalo provádění hloubkových kontrol provozu jednotlivých burz na místě v rozšířené podobě, průběžně docházelo k vydávání individuálních správních aktů materiální povahy, a to jak na základě žádosti (dvě správní řízení ve věci udělení státního povolení ke změně statutu, jedno správní řízení ve věci udělení státního povolení k provozování burzy), tak z moci úřední (tři správní řízení ve věci udělení sankce, jedno správní řízení ve věci nápravných prostředků navazujících na výkon dozoru).

Klíčové informace lze o jednotlivých burzách v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu čerpat na webových stránkách jednotlivých burz:

Českomoravská komoditní burza Kladno                  www.cmkbk.cz

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.            www.pxe.cz

HRAPRAKO komoditní burza                                   www.hraprako.cz

Komoditní burza Říčany                                            www.burzaricany.cz

Komoditní burza PROFIT                                         www.kbprofit.cz

Komoditní burza Praha                                              www.kbp.cz

 

Převzato z webu https://www.energetikainfo.cz, celý článek ZDE